ANBI

De Eben-Haëzerschool staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Om aan de voorwaarden te voldoen publiceren wij de onderstaande gegevens.

Naam van de stichting
Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op gereformeerde grondslag, gevestigd te Rhenen.

RSIN/Fiscaal nummer
002973844

Contactgegevens school
Eben-Haëzerschool
T.a.v. directeur
Koerheuvelweg 1
3912 AA Rhenen
T 0317-612659
E info@ehschool-rhenen.nl
www.ehschool-rhenen.nl

Voor de bestuurssamenstelling, klik hier

Beleidsplan
Voor het schoolplan van de Eben-Haëzerschool verwijzen we u naar het schoolplan 2019-2023. U kunt deze hier downloaden.

Schoolondersteuningsprofiel
In het ondersteuningsprofiel hebben we opgeschreven hoe de zorg en begeleiding aan onze leerlingen vorm krijgt. Het profiel <jaar> kunt u hier downloaden.

Beloningsbeleid

Voor het beloningsbeleid verwijzen we u naar de CAO Reformatorisch PO 2023-2024. U kunt deze hier downloaden.

Doelstelling
We beschouwen het als de kernopdracht van de school de haar toevertrouwde kinderen in overeenstemming met Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften te leiden, te vormen en hulp te verlenen en daarmee de grondslag te leggen voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs. Zij hoopt hiermee te mogen bereiken dat de kinderen hun taak en hun opdracht in kerk, gezin en maatschappelijke samenleving zoeken te vervullen naar de eis van Gods Woord.

Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
In het jaarverslag 2023 doen we verslag van de uitgeoefende activiteiten.
Ook voor de financiële verantwoording verwijzen we u naar het jaarverslag 2023. U kunt deze hier downloaden.