Grondslag en identiteit

De Eben‑Haëzerschool is een ‘school voor basisonderwijs op gereformeerde grondslag’ en is aangesloten bij een landelijke scholenbond, namelijk de Vereniging tot Bevordering van Schoolonderwijs op Gereformeerde Grondslag (VBSO).

Over het algemeen worden wij een reformatorische school genoemd. De grondslag van de school is de Bijbel – overgezet in de Statenvertaling – waarvan de onveranderlijke waarheid wordt beleden in de reformatorische belijdenisgeschriften.

Gods Woord is het kompas voor ons denken en handelen. U ziet dit terug in de omgang met elkaar, het dagelijks Bijbelonderwijs, het gebed aan het begin en eind van elke schooldag en het vele zingen van psalmen en christelijke liederen.